AVTALE OM LISENS, BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD
FOR TANNLEGEPROGRAMMET OPUS DENTAL

VED SIGNERING AV DENNE KONTRAKT, AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV BESTEMMELSENE I DENNE AVTALEN. DERSOM DE IKKE AKSEPTERER VAREN OG MENER AT DEN IKKE ER I HENHOLD TIL AVTALENS BESTEMMELSER, SKAL CD OG TILBEHØR (skriftlig materiell) RETURNERES TIL OPUS SYSTEMER AS FOR FULL REFUSJON AV BETALINGEN.

1) AVTALEPARTER
Denne avtalen er inngått mellom Opus Systemer AS og kjøperen av bruksretten til tannlegeprogrammet Opus Dental. Kjøperen er heretter kalt KUNDEN og tannlegeprogrammet Opus Dental er heretter kalt PROGRAMVAREN.

2) EIENDOMSRETT OG OPPHAVSRETT
Opus Systemer AS har eiendomsretten og herunder opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter til PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettslovgivningen, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett og åndsverk.

3) BRUKSRETT
Denne avtalen gir KUNDEN rett til å bruke PROGRAMVAREN på en enkelt datamaskin (PC), eller på flere datamaskiner (PC’er) i nettverk på samme kontor (adresse), forutsatt at PROGRAMVAREN bare brukes på det antall PC’er som denne avtalen gjelder for. Ved endring av antall PC’er i et nettverk senere enn selve programinstallasjonen skal Opus Systemer AS underrettes innen en måned.

4) BEGRENSNINGER I BRUKSRETTEN
KUNDEN har ikke adgang til å selge en PC uten at PROGRAMVAREN først er slettet fra harddisken. Videre har KUNDEN ikke rett til å låne, leie eller «lease» ut PROGRAMVAREN. KUNDEN kan heller ikke låne ut eller på noen annen måte stille sin programversjon til disposisjon for konkurrenter av Opus Dental eller andre tannleger. KUNDEN kan imidlertid selge sin praksis med Opus Dental database. Den nye eieren må da inngå en ny avtale om lisens, bruksrett og vedlikehold med Opus Systemer AS, dersom han skal benytte PROGRAMVAREN. Prisen for hans bruksrett vil da være den samme som konverteringspris i.h.h.t den til enhver tid gjeldende prisliste for PROGRAMVAREN. Hvis KUNDEN overtrer bestemmelsen i dette punktet skal han kompensere det tap Opus Systemer AS lider som følge av dette med et beløp som minst tilsvarer to - 2 ganger programmets veiledende utsalgspris. I tillegg kan Opus Systemer AS i dette tilfellet si opp denne avtalen med øyeblikkelig virkning. KUNDEN mister da retten til å benytte PROGRAMVAREN og all bruk må innstilles umiddelbart.

5) GARANTI
Opus Systemer AS garanterer at PROGRAMVARENS funksjoner er i samsvar med medfølgende brukerveiledning av samme versjonsnummer. Opus Systemer AS garanterer at PROGRAMVAREN ikke har materialmangler eller utførelsesmangler ved normal bruk og ytelse for en periode på ett år fra dato for mottakelse. Opus Systemer AS som utvikler/produsent av PROGRAMVAREN fraskriver seg et hvert øvrig garantiansvar.

6) ANSVARSBEGRENSNINGER
Opus Systemer AS er ene og alene ansvarlig for at PROGRAMVAREN fungerer i henhold til den medfølgende brukerveiledningen.Våre forhandlere/distributører er helt uten ansvar. I intet øvrig tilfelle er Opus Systemer AS eller våre forhandlere/distributører ansvarlig for tap eller skader av noen art, herunder tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av informasjon eller øvrige økonomiske tap. Under enhver omstendighet er Opus Systemer AS sitt ansvar som utvikler/produsent av PROGRAMVAREN begrenset oppad til det beløp som faktisk er betalt for PROGRAMVAREN.

7) KUNDENS RETTIGHETER
Dersom ikke PROGRAMVAREN fungerer i henhold til den medfølgende brukerveiledningen og Opus Systemer AS ikke har lykkes i å avhjelpe mangelen, er det Opus Systemer AS sitt fulle ansvar og Deres eneste krav å få tilbakebetalt kjøpesummen ved tilbakelevering av PROGRAMVAREN med brukerveiledningen og originalfaktura. Denne rettighet gjelder ikke dersom mangler ved PROGRAMVAREN skyldes uhell, misbruk eller feilaktig anvendelse. Ved enhver annullering av kjøpet må PROGRAMVAREN være Opus Systemer AS i hende innen 60 dager etter dato for mottakelse.

8) VEDLIKEHOLDSAVTALE
Enhver programvarelisens skal inneha en vedlikeholdsavtale. Denne vedlikeholdsavtalen koster: se pris i.h.h.t. den til enhver tid gjeldende prisliste -  for hvert enkelt tannlegekontor med en enkelt PC. For hver PC utover den første koster: se pris i.h.h.t. den til enhver tid gjeldende prisliste . Vedlikeholdsavtalen er uoppsigelig så lenge programmet benyttes. Antall PC’er i nettverket ved programinstallasjonen er: _____.
Vedlikeholdsavtalen inneholder fri telefonstøtte for PROGRAMVAREN på hverdager mellom 08.30 og 16.00, og minimum en ny oppdatering av Opus Dental pr. år. Assistanse etter kl.16.00 og i helgene vil bli gitt etter avtale, men på regning. Det forutsettes at alle brukere har lest hele brukerveiledningen og gjennomgått kurs på PROGRAMVAREN før den tas i bruk. For all assistanse ute hos tannlegen må det betales timepris + mva. og reiseutgifter, med mindre det er oppretting av feil i programmet. Opus Systemer AS har anledning til å indeksregulere ovennevnte priser. I tillegg innebærer vedlikeholdsavtalen automatisk medlemskap i Opus Dental Brukerforening som gir Dem mulighet til å påvirke den videre programutviklingen.

9) FAKTURERING AV VEDLIKEHOLDSAVTALEN
Vedlikeholdsavtalen forfaller den 1. juni hvert år for hele året. Ved kjøp i andre halvdel av kalenderåret faktureres vedlikeholdsavgiften sammen med PROGRAMVAREN. Ved uteblivelse av betaling vil kontrakten anses som misligholdt. Opus Systemer AS har da rett til å avvise all servicebistand og bruken av PROGRAMVAREN skal innstilles.

10) AVTALENS VARIGHET
Denne avtalen gjelder så lenge KUNDEN benytter PROGRAMVAREN. Ved eventuelt opphør i bruken av PROGRAMVAREN skal KUNDEN skriftlig si opp denne avtalen og returnere PROGRAMVAREN med brukerveiledningen til Opus Systemer AS. I oppsigelsesåret beregnes det vedlikeholdsavgift for 1/1 eller ½ år ut fra om oppsigelsen skjer før eller etter 1. juli. Hvis KUNDEN overtrer bestemmelsene i denne avtalen kan Opus Systemer AS si opp avtalen med umiddelbar virkning. KUNDEN er også da forpliktet til å returnere PROGRAMVAREN med brukerveiledningen. Ved opphør av denne avtalen har KUNDEN fri tilgang på databasen i det format den til enhver tid foreligger.

11) ANDRE AVTALEFORPLIKTELSER
Denne avtalen erstatter alle tidligere gitte forpliktelser og overenskomster om bruk og vedlikehold av PROGRAMVAREN såvel muntlig som skriftlig. I tillegg forutsetter vi at maskiner, nettverk og Opus Dental er installert og fungerer før kursholder ankommer klinikken. Er ikke dette installert må tannlegen betale oppmøte med reise og 50% av kurskostnaden. Tillegg til eller avvikelser fra denne avtalen er kun gyldige dersom skriftlig avtale med henvisning til denne avtalen foreligger. Enhver tvist som måtte oppstå som følge av denne avtalen skal med bindende virkning for begge parter avgjøres etter Tvistemålsloven kapitel 32. Asker er avtalt som partenes verneting.

 

Kurs

Påmelding

Påmeldingen er bindende. 
Bekreftelse på at påmelding er mottatt vil bli tilsendt innen 5 virkedager fra påmeldingen er mottatt av Opus Systemer AS.

Avmelding

All avmelding belastes med et avmeldingsgebyr: 
Ved avmelding inntil 8 dager før kursdato belastet 25% av kursavgiften.
Ved avmelding 7-3 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften.
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursdato belastes hele kursavgiften. 

Avmelding - felleskurs:

Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med 100% av kursavgiften.

Avlysning

Opus Systemer AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte eller dersom det skulle 
inntreffe en ekstraordinær hindring som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). 
Ved avlysning på grunn av deltakerantall vil påmeldte deltakere få beskjed senest 1 uke før kursdato.