Viktig endring i KUHR

Oppdatert 14.12.20

Endringer i godkjenning av tidsdebiterte trygdeoppgjør

Som kjent ble det 1. oktober 2020 innført endringer i regelmotoren Kuhr bruker for å behandle de elektroniske trygdeoppgjørene fra tannlegene. Endringen omfattet registrering av starttidspunktet for behandlinger som gjaldt for innsendte regninger. Den automatiske kontrollen av starttidspunktet på behandlingene som nå er iverksatt i regelmotoren, har medført at flere oppgjør nå sendes til manuell etterbehandling/kontroll, selv om regelmotoren i utgangspunktet har godkjent eller avvist enkeltregningene. Det innebærer at regelmotoren først sender et elektronisk svar/applikasjonskvittering1 tilbake til Opus Dental, som i ettertid kan overprøves/endres av saksbehandler. Dersom slik endring skjer sendes et nytt elektronisk svar/applikasjonskvittering 2 med en annen beslutning enn regelmotoren har gitt, noe som fører til full forvirring for tannlegen om hva som skal rettes eller ikke rettes i Opus. Det er derfor viktig å vite at i Opus Dental er svaret fra regelmotoren avgjørende for hvordan du skal behandle innsendte deloppgjør. Følgende regler for behandling av deloppgjør vil da gjelde:

 1. OK – hele samleregningen er godkjent. Deloppgjør i samleregningen kan dersom de er feilsendt kun rettes ved hjelp av krediterering.

 2. Feil i delmelding – en eller flere deloppgjør er avvist. I de tilfellene hvor man får enkeltkrav i en samleregning avvist av HELFO, må disse tilbakeføres i Journal HELFO og rettes i pasientens journal før du kan sende de inn på nytt. Derfor gis alternativet tilbakefør.

 3. Avvist - er elektroniske samleregninger som er avvist i sin helhet. Det vil si alle delregningene som ligger på denne samleregningen må rettes ved hjelp av tilbakeføring.

Det er med andre ord svaret fra regelmotoren som avgjør hvilke alternativer som kommer opp i Opus Dental for korrekt oppretting på enkeltregningene. Alternativer for fremgangsmåten for å rette opp regninger fremgår av punkt 1-3 over. Utfordringen med korrekt oppretting oppstår når vedtaket endres i den manuelle kontrollen. Derfor er det svært viktig at du venter med å rette opp eventuelle feil til endelig vedtak foreligger. Det vil si at du retter først i Opus når du sitter med vedtaksbrevet i hånden. Dette brevet er avgjørende for hvordan regningen skal rettes, og at det i en del tilfeller innebærer at du må ha hjelp til å endre status på samleregningen for å få opp riktige alternativer for korreksjon. Er du usikker på hvordan dette skal gjøres må du ringe supporten. For at Opus support skal hjelpe deg raskest mulig må du sitte med korrekt informasjon om det endelige vedtaket. Opus support kan da hjelpe deg med å sette korrekt status på samleregningen slik at du skal få opp riktig meny for oppretting. Det er derfor viktig at du har vedtaksbrevet tilgjengelig når du ringer Opus support slik at vi vet hva vi skal bistå med.

Til orientering har vi løpende dialog med Kuhr og vi fikk i uken som gikk informasjon om at de har justert regelmotoren slik at varsel om mulige duplikater på takst 501 unntas. Dette vil føre til at langt færre regninger med 501 går til manuell behandling. Videre fikk vi fredag informasjon om at regelmotoren nå sender kun ut en applikasjonskvittering som er endelig vedtaket. Dette bedrer situasjonen for den enkelte innsender da vi unngår utfordringen som endringsvedtakene medførte. Vi vil holde dere orientert når vi mottar mer informasjon fra Kuhr.

____________________________________________________________________

Stønad til tannbehandling fra folketrygden; direkte oppgjør - stønadstakst 501 behandling av marginal periodontitt

Forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom, har ifølge § 1 tredje ledd følgende bestemmelser:

 • Den enkelte tannlege eller tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt et medlem har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-6 eller § 5-6a.
  Tannlegen/tannpleieren skal videre vurdere om behandlingen er innenfor rammene av nødvendig og forsvarlig tannbehandling.
  Tannlegen/tannpleieren må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Når det gjelder direkte oppgjør, jf. folketrygdloven § 22-2, så plikter behandlere å dokumentere i pasientjournalen alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere kravet.

For stønadstakst 501 (behandling av marginal periodontitt) er det et krav om tidsbruk på minimum 30 minutter. De elementer som inngår i taksten er uttømmende gitt i takstmerknadene.

Følgende elementer inngår i stønadstakst 501:

 • Opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon
 • Subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein
 • Eventuelle tiltak for røykeavvenning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon

All annen aktivitet ifm. behandlingen, som f.eks. tidsbruk til å sette anestesi, ta røntgenbilder, journalskriving, vil komme i tillegg til minimumstiden på 30 minutter for stønadstakst 501.

Som fremgår av bestemmelsen i forskriften nevnt over, er det behandlers ansvar å dokumentere i sin pasientjournal at tidskravet som gjelder for stønadstakst 501 er oppfylt.

Mvh
avdeling helserefusjoner
divisjon helseøkonomi og kompetanse
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no  https://helsenorge.no/
https://medium.com/helseaktuelt

OBS! Det er veldig mange som kontakter oss for å få hjelp med disse sakene om dagen så det kan hende du vil oppleve noe ventetid på telefon. Vi ber om forståelse for dette.