Version 7.1.465 (sedan 7.1. 464) 2019-01-24

Ändringar:

 • Förhandsprövning – Nu går det att Skicka/ta emot till FK när det finns gamla förhandsprövningar. (#14069)
 • Önskar bättre tid – När du bokar en tid med ÖBT-inställningen och väljer att flytta bokningen, får man en fråga om man vill ta bort ”Önskar bättre tid” från bevakningslistan” Om man svarar Nej Ligger ÖBT kvar i bevakningslistan och bokningen flyttas till den nya tiden, samt den tidigare bokningen tas bort.(#14074)
 • Repetering av preblock – När ett nytt preblock läggs in, tar Opus bort de befintliga och lägger upp nya enligt de man repeterar. (#14081)

Version 7.1.464 (sedan 7.1. 459) 2019-01-21

Ändringar:

 • Ekonomisk tidboksstatistik – Beräkning av flyttade timmar räknas inte med på Antal patientbesök för innevarande period i den ekonomiska tidboksstatistiken (#13994)
 • Journalrad vid flyttning av tidbokning – Meddelande om flyttning av tidbokning ska visas, oavsett om det är gjort en bokning med eller utan kallelsekort (#14023)
 • Bokning raderas inte – (ÖBT) – När man bokar om via ÖBT försvinner nu den ursprungliga tiden (#13998)
 • Kallelsekort – Kan nu inte skrivas ut på nytt efter flytt av tid om kuvertet är stängt (#14035)
 • SMS vid flyttning av tid – Nu skickas det bara ut 1 (ett) sms när man svarar Ja på att skicka ut kallelsen via sms vid flyttning av tid (#14028)
 • Behörighet - Dialogruta för att ändra tillgång till vårdnadshavare på barnpatienter (#13712)
 • UB, inte visas i Osignerade journalrader – Osignerade journalrader på uteblivna patienter visas inte i Listor när man väljer checkboxen Osign.jr-rader, vald beh.(#14054)
 • Utökad barntandvård – På Företagets registerkort finns nu fältet Utökad barntandvård. (#14024)
 • Snomed - Knappen Snomed som tidigare visades under Listor är nu dold. (#13993)
 • Post-it – Det är möjligt att ändra Post-it tillbaka i tiden. (#14055)

Version 7.1.451 (sedan 7.1. 448) 2018-09-18

Ändringar:

 • SMS-service: - Är ändrad så att svarade SMS får rätt status om deras bokningar är avbokade eller ombokade. (#12732)
 • Parodregistrering och implantat: - Det går nu att få fram fickdjupet i grafiken i journalen när parod registreras på tand som är gjort implantat på vid saknad tand. (#12676)
 • Hantera Distrikt: - (Verktyg>Inställningar Alla behandlare>Hantera distrikt – Behörighetsstyrd)
 • När kliniker flyttas tillbaka till Ej vald på under Distrikt stängdes Opus ner. Rättat. (#13380)
 • Preblock i tidboken: - Dubbletter av preblock i Tidboken när man skapar preblock i Tidbok och arbetsschema. Rättat så att alla preblock syns i ”Schemalägg bokningar och preblock”. Funktion
 • Repetera vecka + Schemalägg bokningar och preblock ersätter även gamla preblock. (#11897)
 • Minimera parodjournalen: - Tidigare gick det inte att minimera Parodregisteringsfönstret. Rättat (#11898)
 • Utskrift av fakturaöverskrift per patient: - Saknar kolumn för OCR nr (#8531)
 • Fel ålder för barn vid inläsning av aviseringsfil på Gotland: - När Opus jämför aviseringar från filen med databasen, hanteras bara Opus barn upp till 18 års ålder. År 2018 är barn ålder 22 år. År 2019 är barn ålder 23 år. Rättat (#13696)
 • Dubbletter av preblock i Tidboken: - När man skapar preblock i Tidbok och arbetsschema. Rättat (#11897)

Version 7.1.448 (sedan 7.1. 444) 2018-08-09

Ändringar:

 • Symfoni (SLL) – Rättning av variabla priser i en åtgärd i exportfilen till Symfoni. Kommer nu med som en patientavgift. (#13564)
 • Symfoni (SLL) – Rättning av dubbla patientavgifter (PATX) vid export av faktura till Symfoni. När en fakturainbetalning registreras (Inbet) på en patientavgift innan filexport sker till Symfoni dubbleras PATX och dras från fakturan. (#13491)
 • SMS – Vi har gjort förbättringar för SMS funktionen i Opus vid kommunikationsfel med SMS leverantören. Detta kommer gör funktionen stabilare och förhindra att dubbletter skickas ut.
 • Vi har även lagt in en ny status för SMS som indikerar ifall det varit kommunikationsfel med SMS leverantören(#12847).
 • Kortbetalningar – Vi har identifierat och rättat ett problem där Opus registrerade belopp i journalen när vi inte fick något svar från terminal(#13334).
 • Fakturaexport till Symfoni(SLL) – Vi har gjort flera förbättringar med Fakturaexporten till Symfoni. Förbättringarna gäller främst när fakturan exporteras och det finns felaktig information i registerkortet. Där har vi gjort felmeddelandet tydligare vad som är fel och var felet är så att ni lättare kan rätta till det. (#13198).
 • Utskrift via Miniformat – Vi har korrigerat ett problem med radbrytning vid miniformatsutskrifter. Problemet orsakades av att fält i företagsinformation innehöll fler tecken än vad miniformatet tidigare tillät(#13212).

Funktioner som kräver tillägg i licensfil:

 • Bambora (Betalterminal) – En ny version av Bambora har släppts till de terminaler vi stödjer och vi har uppdaterat vår integration för att fungera med denna version. Versionen innehåller främst förbättringar för att säkerställa att transaktioner avslutas på korrekt sätt och därmed eliminera risk för hängningar och avbrott(#12201).

Version 7.1.444(sedan 7.1. 441) 2018-06-07

Ändringar:

 • SMS – Vi har gjort förbättringar för SMS funktionen i Opus vid kommunikationsfel med SMS leverantören. Detta kommer gör funktionen stabilare och förhindra att dubbletter skickas ut. Vi har även lagt in en ny status för SMS som indikerar ifall det varit kommunikationsfel med SMS leverantören(#12847).
 • Kortbetalningar – Vi har identifierat och rättat ett problem där Opus registrerade belopp i journalen när vi inte fick något svar från terminal(#13334).
 • Fakturaexport till Symfoni(SLL) – Vi har gjort flera förbättringar med Fakturaexporten till Symfoni. Förbättringarna gäller främst när fakturan exporteras och det finns felaktig information i registerkortet. Där har vi gjort felmeddelandet tydligare vad som är fel och var felet är så att ni lättare kan rätta till det. (#13198).
 • Utskrift via Miniformat – Vi har korrigerat ett problem med radbrytning vid miniformatsutskrifter. Problemet orsakades av att fält i företagsinformation innehöll fler tecken än vad miniformatet tidigare tillät(#13212).

Funktioner som kräver tillägg i licensfil:

 • Bambora (Betalterminal) – En ny version av Bambora har släppts till de terminaler vi stödjer och vi har uppdaterat vår integration för att fungera med denna version. Versionen innehåller främst förbättringar för att säkerställa att transaktioner avslutas på korrekt sätt och därmed eliminera risk för hängningar och avbrott(#12201).

Version 7.1.441(sedan 7.1. 423) 2018-05-15

Nyheter:

 • GDPR(Via registerkortet) Samtycke till marknadsinfo – På patientens registerkort finns nu denna checkbox. Lista för utskick av information hämtas via Listor > Register – Patient/Revision för de som gett sitt samtycke. (#12859)

 • Fjärranslutning(Via Verktyg>Denna arbetsstation>Generellt) – Vi har lagt in en ny inställning under Generella inställningar för denna arbetsplats. Inställningen begränsar för hur ofta funktionen Ny Dator kan dyka upp vid start av Opus. Vi har även tagit bort två gamla fält som inte användes längre, Betalningsterminal och MS Word(#12849).

Ändringar:

 • Tack för besöket(Via Tidbok>SMS) – Vi har identifierat och korrigerat ett problem där Opus försökte skicka Tack för besöket SMS till patienter utan ett giltigt mobilnummer(#12208).
 • Tidigare efternamn(Via Registerkort) – Vid byte av efternamn via E-tidboken uppdaterades inte efternamnet korrekt i Registerkortet. Detta har nu rättats och ifall efternamn byts via E-tidboken så skall kunds tidigare efternamn synas i fältet ”Tidigare Efternamn(#12324).
 • Remiss(Via Journal) – Vid remissvar visas behandlarens namn automatiskt på journalraden som Opus skapas. Detta fungerade inte korrekt vid Hygienist och Specialist och vi har nu ändrat detta så att namnet dyker upp korrekt på journalraden(#12535).
 • Efterhandskontroll(Via FK Skicka/Ta emot) – Vid kompletteringar av efterhandskontroller, där filer skickas in till FK, så klarrapporterades inte ärendet korrekt till FK. Detta resulterade i att ärendet hos FK förblev öppet till handläggare manuellt korrigerade detta. Vi har gjort en rättning här så att efterhandskontroller klarrapporteras korrekt(#12584).
 • Patientkategori(Via Registerkort) – Vi har rättat ett mindre problem där Patientkategori fältet i registerkortet inte tömdes korrekt. Valet ”Inget” har tagits bort ersatts med ett tomt fält samt ifall användaren raderar all text i fältet så förblir det tomt(#13113).
 • Röntgen(Via Verktyg) – Ett problem gällande fältet Custom link. Ifall mappen som valdes i Custom link var tom så genererade Opus ett felmeddelande. Detta är nu rättat (#12993).
 • Lås Journalrad(Via Journal) – Vid låsning av en Journalrad så försvann referenspriset för raden. Vi har sett över funktionen och rättat detta fel(#12414). Ändringslista Opus Dental 7.1 – (2014-2018)
 • Avsluta Opus(Via Journal) – Vid specifika inställningar på behörigheter och val av behandlare orsakade Opus ett felmeddelande när programmet stängdes av. Vi har korrigerat detta problem och inget felmeddelande borde dyka upp i den situationen(#12662).
 • Utskrift av kallelser(Via Utskrifter>Kallelsekort>Historik) – Vid återutskrift av kallelser via historiken och vid specifik uppsättning genererade Opus fel ibland fel kallelsesätt. Vi har undersökt detta och förbättrar funktionen(#12624).
 • Kopplade patienter(Via Revision) – Vi har gjort en förändring i funktionen där Opus förhindrar att patient kopplas mot sig själv. I de fall där patienter var kopplade till sig själva kunde tidigare ett felmeddelande uppstå(#12595).
 • Historik(Via Registerkortet) – Felet som uppstod när specifik information var inskriven på anhörig och telefon var aktiverat orsakar inte längre något felmeddelande när Historik öppnas(#13303).

Version 7.1.433(sedan 7.1. 428) 2018-04-24

Nyheter:

 • Export av fakturor via fil till Symfoni – Vi har utvecklat en förändring kring exporten av faktura till att inte innehålla tecken för frikortsfältet. Nu exporter endast Opus siffrorna och inga andra tecken till XML filen(#13158).

Ändringar:

 • Ersättningsbegäran(Via Journal) – Den nya ljusgröna färgen på icke skickade ersättningsbegäran slog inte igenom korrekt då en validering av ersättningsbegäran gjorts med ATB och sedan sparats. Detta har nu korrigerats och skall nu också få ljusgrön färg(#13168).
 • Export av fakturor via fil till Symfoni – Vid export av fakturafil till Symfoni visades ett felmeddelande att HSAID saknas på vald behandlare oavsett patientkategori. Detta har rättats och meddelandet skall nu endast visas om HSAID inte är ifyllt på Vald behandlares registerkort och saknas för patientkategori S09/S10(#13064). Ändringslista Opus Dental 7.1 – (2014-2018)
 • HSAID (Via Behandlares Registerkort) – Det nya HSAID fält som infördes överlappade det tidigare fältet för timmintäkt som var kopplat till Tidbokstatistiken. Detta har korrigerats och fälten skall nu inte överlappa varandra(#13195).

 

Version 7.1.428(sedan 7.1.427) 2018-04-16

Ändringar:

 • Symfoni – Exporterade Symfoni filer från Opus orsakade ett felmeddelande vid import i Symfoni. Felet uppstod pga. av att det saknades ett tecken för de åtgärder som inte endast innehöll siffror, (ex. 125-1). Detta problem skall nu vara löst och inget felmeddelande skall uppstå(#13137).

Version 7.1.427(sedan 7.1. 426) 2018-04-11

Ändringar:

 • Journal – I den senaste versionen, orsakade nyheten gällande Ersättningsbegäran i ljusgrön färg, som skapas när begäran endast är sparad (#11508), att det i något enstaka fall inte gick att öppna journalen. Detta är nu ändrat, felmeddelandet som uppstod har korrigerats (#12663).

Version 7.1.426(sedan 7.1. 424) 2018-03-28

Nyheter:

 • Export av fakturor via fil till Symfoni – Funktionen har uppdaterats med nya inställningar och krav. Vänligen se separat dokument för mer information(#11987).
 • ATB(Via Journal) –Opus har uppdaterats för att stödja ATB höjningen som kommer den 15 April. För mer information, besök Försäkringskassans hemsida(#12338).
 • Uppdatering av postnummer – Vi har uppdaterat postnummer och kopplade orter i Opus så att nya postnummer tillkommit och gamla tagits bort(#12779).
 • Ersättningsbegäran (Via Journal) – Ersättningsbegäran som inte har skickats till FK har ändrats till en ljusgrön färg i journalen(#11508).

Ändringar:

 • SMS ikon(Via Tidboken) – Korrigering av ett problem i tidboken där SMS ikonen dök upp på den gamla bokningen. Detta skedde endast vid ombokning av bokning (#12663).
 • SMS(Via Registerkort) – SMS - Patientens registerkort uppdatera sms med bokning på flera företag ger fel text och businessID (#12538).
 • Barnikon(Via Journal) – Rättning utförd där Ikonen för barn visades felaktigt. Problemet uppstod endast för de som var födda 1995 (#12526).
 • Sortera prislistor(Via Verktyg>Inställningar – alla behandlare) – Funktionen kunde krascha för vissa kliniker. Detta har nu rättats och funktionen skall fungera korrekt igen (#12422).
 • Egna tillstånd(Via Hälsodeklarationen) – I vissa specifika fall visades inte egna tillstånd i Hälsodeklarationen. Funktionen har uppdateras så att detta inte skall uppstå igen (#12418).
 • Utskrift av Kallelse(Via Tidboken) –Vid specifika inställningar i funktionen kunde Opus missa patiente (#12407).
 • Förhandslagrade journaltexter(Via Verktyg) – Felmeddelandet som uppstod vid nyskapade databaser har rättats (#12355).
 • Tidlapp(Via Tidboken) – Vi har justerat en versal och en punkt standardtexten (#12326).
 • Avbokningsbekräftelse(Via Tidboken) – SMS:et skickas nu även när en bokning raderas (#12272).
 • SMS(Via Dagens Patienter) – SMS knappen i Dagens Patienter fungerar nu korrekt igen (#12270).
 • Sortera Prislista(Via Verktyg) – Ett problem som begränsade urvalet felaktigt har rättats (#12260).
 • Standardprislistan 2018(Via Journal) – En rättning på namnet för Utbytesåtgärder k940 och k941 har gjorts. Kommer endast appliceras på nya datorbaser (#12216).
 • Post It(Via Tidboken) – Att minska eller utöka tiden på en Post it bokning genererar inte längre en SMS ikon (#7890).
 • Total In (Via Automatisk inläsning av inbetalningar) – Opus kan nu hantera Total In filer med längre adresser än normalt utan felmeddelande (#12702).
 • Pedodonti statistik(Via Listor) – En uppdatering av funktionen har gjorts för att stödja förändringarna för Fri tandvård som trädde i kraft i början av året (#12646).
 • SMS inställningar(Via Företagskortet) – Opus raderar nu korrekt gamla inställningar när man byter mellan SMS leverantörer(#12640).
 • Önskar bättre tid(Via Bevakningslista) – Opus rensar nu korrekt bort icke aktuella patienter från denna lista (#12413).
 • Skapa ny prislista(Via Prislistor) – Vi har korrigerat så att det inte går att skapa en ny prislista utan att välja en källa (#12367).
 • Kassadagbok(Via Ekonomi) – Felmeddelandet på Norska har nu korrigerats och översatts till Svenska (#12327).
 • Romexis(Via Journal) – En uppdatering av ikonerna har gjorts (#12050).

Funktioner som kräver tillägg i licensfil:

 • Bifoga fil (Via Elektronisk Remiss) – Rättning på felmeddelande över hur stor bifogade filer får vara (#12358).
 • Agresso (Via Omsättning) – En rättning har gjort där belopp saknades på vissa datum vid export.

För ytterligare nyheter och uppdateringar i äldre versionen klicka här!